FIR kringloopsysteem

Het FIR kringloopsysteem bewees zijn kracht al op honderden melkveehouderijen, zowel gangbare en biologische. Melkveehouderij is topsport voor een koe. De FIR kringloop zorgt door een betere vertering zowel voor economie, gezondheid als milieu. Een mes dat aan drie kanten snijdt. Geen kringloopsysteem is zoveel onderzocht dan het FIR systeem, door onderzoeksinstituten, research laboratoria en niet te vergeten de praktijk zelf.
Een gefundeerde methode welke nu eindelijk milieu dient maar dan MET verdienmodel. en het Niet alleen een enthousiast verhaal, maar een innovatieve, gefundeerde methode, die in praktijk en laboratorium handen en voeten heeft gekregen. Zoals besparen op (kracht)voeder en diergezondheidskosten en mestafvoer zonder enige toegeving wat betreft productie en gehalten.
Het milieu wordt bediend door minder emissies van ammoniak en CO2. En bij een goede mesttoepassing ook veel minder lachgas dat als klimaatgas bijna 300x sterker is dan CO2 zelf en een gezonder bodemleven. FIR kringloopsysteem staat dan ook voor een efficiënte, economische en milieu verantwoordelijke melkveehouderij. In dit kringloopsysteem krijgen de relaties spijsvertering-mest, mest-bodem en bodem-ruwvoer veel aandacht.
Basis FIR-kringloop-systeem
FIR Humic Clay zorgt voor een optimale vertering van het verstrekte ruwvoer. dat laat positieve effecten op gezondheid en vruchtbaarheid van de veestapel zien en leidt tot besparing van aanvoer eiwit.
Bij elke vertering komen bacteriedodende stoffen vrij, zo ook in de pens. Door deze middels FIR weg te vangen, verdubbelt de microbiële activiteit en het microbiel eiwit in de pens. (veel meer microbieel eiwit zorgt er voor dat er minder methionine en lysine nodig is om melk te produceren. Een betere vertering snijdt de pas af voor de vorming van mycotoxinen in het dier. >> FIR rantsoen pakt ook de ongrijpbare mycotoxinen aan!

Wat mag economisch worden verwacht van het FIR-kringloop-systeem
• minimaal 4% voerbesparing door betere vertering voeders
• 4-8% besparing op eiwitwaarden van ruwvoer door invloed van goede vertering
• verbetering met betrekking tot weerstand en vruchtbaarheid
• Minder verteerbare voerdeeltjes in de mest (zeefproef)
• besparing op middelen tegen diarree bij kalveren
• besparing op veeartskosten
• De kosten van de FIR worden ruim terug verdiend door besparing op voeder, ziektekosten en minder afvoer van mest en betere bodemvruchtbaarheid.
• Meer benutting van met name stikstof door lagere emissie.

Ervaringen met dierenwelzijn door FIR-rantsoen-systeem
• sterke verbetering klauwgezondheid (minder mortelaro).
• kleur en glans van het dier verbeteren
• betere uiergezondheid, lager celgetal in de melk
• De koeien herkauwen meer en beter.
• De mest minder dun (minder misselijk dier) en de koe schoner.
• minder uitval kalveren en diarree
• veestapel gemiddeld ouder
• Mestvlaaien in het land bevatten al snel mestkevers, een teken dat de mest smakelijk is voor het bodemleven.

Wat schiet het milieu/klimaat op met het FIR-Kringloop systeem?
• ca 30-50% minder ammoniakemissie (in stal en op het land)
(ca 600-1000 kilo zuiver N per jaar bij 1000 m3 mest)
• minder lachgas emissie (hangt wel sterk af van wijze van mest verspreiden,
en hangt samen met de opbouw van een gezond bodemleven.)
• minder verbouw nodig van bijv. soja.
• Minder verspreiding van zeer schadelijke schimmelsporen.
• Minder geuroverlast

Waar staat de afkorting FIR voor?
FIR is oorspronkelijk de afkorting van Fysische Ionen Regulator. De naam is een verwijzing naar de werking van een van de (vroegere) FIR-producten voor bodemverbetering. Deze invulling is minder van toepassing op de FIR-humic clay. Echter vanwege de grote naamsbekendheid is er voor gekozen de afkorting FIR te handhaven.


Toxine Bindend
fir2  Krachtvoer / eiwit besparing 
fir3 Verbetering van smaak en kwaliteit van melk en vlees
fir4 Emissiereductie van:  ammoniak, methaan, geur, blauwzuur 
fir5 Draagt bij aan hoger organisch stofgehalte in (drijf)mest 
fir6 Draagt bij aan:  bodemgezondheid 
fir7 Draagt bij aan:  bedrijfshygiëne 

Nieuwsbrief