FIR producten

FIR kringloopsysteem staat voor een efficiënte, economische en milieu verantwoorde melkveehouderij. In dit kringloopsysteem krijgen de relaties spijsvertering-mest, mest-bodem en bodem-ruwvoer veel aandacht. In de gangbare melkveehouderij staart men zich vaak blind op de melkproductie, waardoor het totale bedrijfssysteem onderbelicht blijft. Met alle gevolgen van dien: verminderde gezondheid van het melkvee, lagere productie-efficiëntie, lagere economische prestaties en een grotere belasting van mens, dier en milieu. Zo centraal dat voor deze relaties te weinig aandacht is. Doel van het FIR kringloopsysteem is de kringloop mest-bodem-plant -dier-mest zo veel mogelijk te sluiten en uitstoot van schadelijke stoffen te minimaliseren. Het FIR kringloopsysteem beoogt een integrale aanpak, waarbij de productie en gehaltes zeker geen sluitstuk zijn, maar ook kunnen profiteren.

FIR kringloopsysteem bestaat uit een aantal producten en een meer microbiologisch georiënteerde bedrijfsvoering. Die FIR-producten zijn:

FIR HUMIC CLAY; bestaat hoofdzakelijk uit klei waarin het humuszuren en koolstof in het kleikristal “ingebakken” zitten.

Eigenschappen;

 • Vele malen fijner en dus effectiever dan andere koolstofhoudende mineralen.
 • In de praktijk zichtbare betere werking op pens niveau door fijnheid van product.
 • Bindt het grootste deel van de in het voeder aanwezige toxinen, zoals ZEA, Fumonisine en Aflatoxine.
 • Is behulpzaam bij het afbreken van de toxine DON.
 • Humuszuur wordt niet toegevoegd maar is van nature aanwezig en 100% gebonden aan de kaoliniet klei waardoor de voordelen van kaoliniet klei worden versterkt, maar de nadelen (ongewenste protease binding) wordt voorkomen.
 • FIR Humic Clay is een van de zeer weinige goedgekeurde en veilige toepassingen van humuszuur in de veevoeding.
 • FIR Humic Clay bevat nauwelijks vrije humuszuren, hetgeen beter is voor de gehele spijsvertering.

Dosering;

 • Runderen 150 gram per dag per koe, bij problemen: tot 300 gram per dag per koe.
 • Droogstaanders en jongvee 100 gram per dag.
 • Kalveren 50 gram per dag.
 • Overige dieren (geiten, ezels, varkens en kippen) 1% van het totale rantsoen (% van de droge stof in het rantsoen).

Overige dieren (geiten, schapen, paarden, ezels, varkens en kippen) 1 % van het totale rantsoen (% van de droge stof in het rantsoen). FIR in PILVORM: ook voor menselijk gebruik is er FIR. Deze bestaat uit een mengsel van specifieke FIR die voldoet aan de food wetgeving aangevuld met mineralen en aminozuren.  Verpakking per ca. 200 tabletten van ca. 1000 mg.


Toxine Bindend
fir2  Krachtvoer / eiwit besparing 
fir3 Verbetering van smaak en kwaliteit van melk en vlees
fir4 Emissiereductie van:  ammoniak, methaan, geur, blauwzuur 
fir5 Draagt bij aan hoger organisch stofgehalte in (drijf)mest 
fir6 Draagt bij aan:  bodemgezondheid 
fir7 Draagt bij aan:  bedrijfshygiëne 

Nieuwsbrief